Status i forma prawna

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. jednolity tekst 2020 r. poz. 295 ze zm.),
  2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. j.t. z 2020 r. poz. 849 ze zm.),
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. j.t. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.),
  4. rozporządzeń wydanych na podstawie upoważnień zawartych w ustawach wymienionych w pkt 1–3,
  5. Statutu,
  6. Regulaminu Organizacyjnego.

SPZZOZ wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem 0000130150.

SPZZOZ jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w Warszawie pod numerem księgi 000000007318.

Metryczka

Udostępniający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2020-12-04

Wprowadzający: Iwona Bubrowiecka

Data modyfikacji: 2022-06-28

Opublikował: Iwona Bubrowiecka

Data publikacji: 2020-12-04

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka,
ul. Duboisa 68


NIP: 759-14-36-186  
REGON: 000306756

Centrala Szpitala
tel.  29 746 37 11

Sekretariat dyrekcji:
tel.  29 746 37 04
fax. 29 746 37 06

e-mail:
sekretariat@szpitalostrowmaz.pl

Szpital SPZZOZ

Powrót na początek strony