Zakres działalności

Głównym zadaniem SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej jest wykonywanie działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w szczególności podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta.

Celem SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością w szczególności w zakresie:

 1. świadczeń szpitalnych,
 2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 3. podstawowej opieki zdrowotnej,
 4. ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej,
 5. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 6. rehabilitacji leczniczej,
 7. prowadzenia diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
 8. opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
 9. wydawania orzeczeń i opiniowanie o stanie zdrowia,
 10. szerzenia oświaty zdrowotnej,
 11. promocji zdrowia,
 12. organizowania i prowadzenia nadzoru specjalistycznego nad udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, z zachowaniem zasad finansowania opisanych powyżej, może również:

 1. udzielać stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne,
 2. prowadzić aptekę ogólnodostępną.

Celem SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej może być uczestniczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych lub realizacja celów naukowych i dydaktycznych oraz kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej realizuje zadania obronne w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka,
ul. Duboisa 68


NIP: 759-14-36-186  
REGON: 000306756

Centrala Szpitala
tel.  29 746 37 11

Sekretariat dyrekcji:
tel.  29 746 37 04
fax. 29 746 37 06

e-mail:
sekretariat@szpitalostrowmaz.pl

Szpital SPZZOZ

Powrót na początek strony